Water & Wellness Randers, Ændrede salgs- og leveringsbetingelser for fitnessabonnementer pr. 1. juni

Bemærk at vores generelle salg- og leveringsbetingelser, omhandlende andre afdelinger end fitness, stadig er gældende.


Fitness & Workout

Abonnement til Fitness & Workout kan købes online eller ved personlig henvendelse i vores salgsdisk inden for vores normale åbningstider.

Ved oprettelsen af et abonnement udfyldes personlige oplysninger samt evt. oplysninger til NETS/betalings service.

Vælger du en løsning, som indeholder PBS-betaling, skal du selv tilmeldeabonnementet til betalingsservice via din bank samt betale de første 2 måneder på indmeldelses tidspunktet.

Chiparmbånd

Der udleveres et chiparmbånd når den første betaling er registreret- Ved udlevering af armbånd registreres dit fingeraftryk som en del af genkendelsesprocessen med fremtidige besøg. Dette sker efter datatilsynet gælende regler samt WWR's personale har ikke adgang til denne database.

Ved online køb udleveres armbånd ved første personlig henvendelse i vores salgsdisk.

Dit chiparmbånd hænger sammen med dit abonnement og bruges til at få adgang til centret og til at åbne/lukke et skab i omklædnings rummet. Du kan endvidere få afgang til svømmebassin eller wellness afdelingen mod ekstra betaling afhængig af din abonnementstype

Et medlemsarmbånd er personligt, og må således ikke overdrages til andre. Overtrædelse medfører bortvisning fra centret.

Abonnementsbetingelser

§1. Abonnement: Et abonnement til fitness afdelingen i Water & Wellness Randers giver via indlæsning af chiparmbånd adgang til træning i hele Fitness & Workout området. Abonnementet er personligt, og kan ikke benyttes af andre end abonnenten. For at kunne fastslå abonnentens identitet, skal der på forlangende af Water & Wellness Randers´ personale kunne fremvises et billede-id. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Water & Wellness Randers. Det er abonnentens ansvar, at Water & Wellness Randers til hver en tid har de korrekte oplysninger på abonnenten.

§2. Chiparmbånd: Du betaler kr. 200 i forbindelse med udlevering af dit chiparmbånd, heraf er 160kr oprettelsesgebyr og 40kr er depositum for det udleveres chiparmbånd, som refunderes ved udmeldelse. Mister eller beskadiger du dit chiparmbånd, mister du dit depositum og der udleveres nyt chip-armbånd mod betaling af den til enhver tid gældende pris efter gældende takster. En del af depositummet returneres ved udmeldelse (se §7 nedenfor) og ved personlig returnering af armbåndet. Afleveres armbåndet ikke, bortfalder retten til at få depositum retur.

§3. Varighed:

Et NETS (betalingsservice)-abonnement er et løbende abonnement og fortsætter indtil det opsiges i henhold til §7.

Et løbende kontant abonnement løber den betalte periode og skal derefter fornyes ved henvendelse og betaling i vores reception. Hvis der går mere end 14 dage fra udløb til fornyelse, betrages abonnementet som opsagt og der skal betales ny oprettelse for opstart af abonnement. Fornyes abonnementet indenfor 14 dage efter udløb, skal der ikke betales oprettelse igen. En evt. opsigelse af abonnement sker i henhold til § 7

§4. Betaling: Ved oprettelse af et kontant abonnement forudbetales prisen for den samlede aftaleperiode samt depositum for chiparmbånd. Ved oprettelse af et online NETS-abonnement tilmelder abonnenten selv aftalen til NETS, og der betales for perioden fra oprettelsen og to måneder frem, hvorefter den overgår til NETS betalingsservice. Herefter fremsendes betalingskort som kan betales eller den månedlige ydelse automatisk kan trækkes fra abonnementets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned - Tilmelding til PBS-betaling kan WWR ikke gøre, men skal gøres af abonnenten selv. Bemærk at nogen af vores abonnementer betales med 2 måneders kontinigent pr. opkrævning.

§5. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et NETS-abonnement ikke til den aftalte tid, spærres abonnementet omgående. Hvis det skyldige beløb ikke betales senest 30 dage efter abonnementet er blevet spærret er Water & Wellness Randers berettiget til at ophæve abonnementet uden yderligere varsel. Der kan ikke trænes i Water & Wellness Randers imens et abonnement er spærret. Et abonnement kan først åbnes når det skyldige beløb og et genåbningsgebyr er betalt. Water & Wellness Randers forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma, samt at rapportere dårlige betalere til RKI (Ribers Kredit Information).

§6. Berostillelse af abonnement: Et abonnement i Water & Wellness Randers kan sættes i bero i henhold til de beskrevne vilkår for det købte abonnement. berostillelse kan kun ske skiftligt ved henvendelse i vores receptionen eller ved skriftlig henvendelse til info@waterwellnes.dk. Der skal altid oplyses en start- og slutdato for den periode, hvor abonnementet ønskes sat i bero. Det er medlemmets eget ansvar, at sikre sig en kvittering for aftale om at abonnementet er sat i bero.

§7. Opsigelse af et abonnement kan til enhver tid ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt, og abonnenten skal underskrive opsigelsen med navn og dato. Opsigelse kan kun ske ved personlig henvendelse i Water & Wellness Randers. Ved opsigelse, stoppes en evt. igangværende berostillings periode (se § 6), og der skal således betales abonnement i opsigelsesperioden, indtil medlemskabet udløber. En opsigelse er først gyldig ved modtagelse af en kvittering fra Water & Wellness Randers. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et abonnement er opsagt, skal abonnenten kunne fremvise dokumentation for, at der abonnementet har afgivet opsigelse til Water & Wellness Randers, og at Water & Wellness Randers har modtaget opsigelsen. Evt. ønsker om op- eller neddradering af abonnementtyper, skal sendes skriftligt til info@waterwellness.dk.

§8. Umyndige personer: En person under 15 år kan ikke tegne et abonnement.

Personer mellem 15 og 18 år kan tegne et abonnement via personlig fremmøde af en forælder eller en værge. Det er således en forælder eller værge der tegner, hæfter og betaler for et abonnement for en umyndig person - personer under 18 år kan ikke tegne et abonnement, som kræver PBS-tilmelding.

§9. Fremmøde sker ved at abonnenten holder sit chiparmbånd op foran terminalen, der er monteret ved centrets adgangskontrol, hvorefter der gives adgang til Fitness og Workout centret. Hvis chiparmbånd ikke medbringes eller ikke virker, kan abonnenten henvende sig til personalet.

§10. Hold: Der vil kontinuerligt være holdtræning, og holdtræningsplan vil altid være tilgængelig på vores website – waterandwellness.dk. Deltagelse på hold kræver forudgående tilmelding via online bookingsystemet enten fra egen pc, tablet eller telefon eller ved personlig henvendelse i centret. Abonnenten kan max. have 15 åbne tilmeldinger og kan max. tilmelde sig 30 dage frem.

Framelding til hold skal ske senest 2 timer før start tidspunktet for holdet ellers tilskrives gebyr efter den til enhver tid gældende takst. Indcheckning på hold skal ske senest 10 min før holdstart. Ved overtrædelse af dette, kan du risikerer at miste din plads på holdet, da du, ved for sent indcheckning mister pladsen på holdet og evt. venteliste på holdet aktiveres.

Bemærk at det er abonmentens eget ansvar at sikre at fremmøde til holdtræning er sket korrekt ved indcheckning med armbånd ved indgang til fitnessafdeling. Bemærk desuden at du ved indchecking bliver ankomstregistret til holdtræning, som har starttidspunkt indenfor 2 timer fra indcheckbningstidspunkt - Starter du din træning tidligere, skal du checke ind igen i rette tid til hold.

§11. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Man er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Water & Wellness Randers. Water & Wellness Randers kan således ikke tage ansvar for personskader, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§12. Værdigenstande: Water & Wellness Randers anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab i omklædningen under træning. Water & Wellness Randers kan ikke drages til noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§13. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af personalet skal altid følges. En overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Ved evt. afvisninger ved indgang af sikkerhedsmæssige eller andre årsager, skal personales anvisninger altid følges

§14. Doping: Water & Wellness Randers er medlem af Anti Doping Danmark. Alle udøvende personer i Water & Wellness Randers er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter man at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at abonnementet ophører med øjeblikkelig virkning, og abonnenten skal betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten. Water & Wellness Randers videregiver oplysning om en positiv dopingprøve til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve vil i henhold til Anti Doping Danmarks nugældende regler medføre udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark. Ovenstående gælder for såvel personer der har et abonnement, som for øvrige gæster.

§15. Udelukkelse af en abonnent: Water & Wellness Randers kan til enhver tid opsige en abonnementsaftale uden yderligere varsel. I tilfælde af en opsigelse fra Water & Wellness Randers’ side vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt en abonnementsaftale bringes til ophør ved ophævelse som følge af abonnentens væsentlige misligholdelse af de gældende abonnementsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af personlige chiparmbånd, personer med medlemskab eller relation til rocker eller bande miljøer, lovbrud og racistiske udtalelser på Water & Wellness Randers inden- og udendørsarealer. 

§16. Ændring af abonnementsbetingelser: Ændringer i abonnementsbetingelserne vil blive varslet minimum 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via opslag på waterandwellness.dk, i vores salgsdiske og/eller i vores omklædningsrum.